น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี

นํ้ายาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี

ผลิตและผ่านการทดสอบตามผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.1032-2534 “มาตรฐานนํ้ายาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อพีวีซีแข็งและสามารถแสดงเอกสาร MSDS ได้สามารถละลายเนื้อพีวีซี ให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีส่วนประกอบหลักเป็นตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เมทิลเอทิลคีโทน เตตราไฮโดรฟิวราน และ

ไซโคลเฮกซาโนนสามารถใช้ได้กับทั้งท่อรับความดัน และท่อไม่รับแรงดัน ทุกขนาด ทุกชั้นคุณภาพไม่ทำให้นํ้ามีกลิ่น รส และ สี เปลี่ยนไปจากเดิม และไม่มีสารพิษละลายออกมาจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพทนสารเคมี กรด และ ด่าง ได้เทียบเท่าท่อพีวีซี

1 นํ้ายาประสานท่อพีวีซีเอสซีจีชนิดเข้มข้น (SCG Solvent Cement High Pressure)

เป็นนํ้ายาประสานท่อชนิดเข้มข้น ความหนืดสูง เนื่องจากมีเนื้อนํ้ายาอยู่มาก ทำให้ไม่ไหลย้อยขณะทำการประกอบเหมาะกับการต่อท่อที่ต้องการคุณภาพสูง และเร่งใช้งานเนื้อนํ้ายามีความเข้มข้นสูง จึงสามารถเชื่อมท่อ และข้อต่อที่มีช่องว่างระหว่าง 0.1-0.2 มม.ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล เช่น ASTM D2564, BS4346, DIN169790 และมอก.1032-2534สามารถยึดติดท่อได้อย่างรวดเร็ว และรับแรงดันได้สูงถึง 16 บาร์ มีค่า VOCs หรือสารระเหย 69.2 g/l และตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน** ซึ่งกำหนดไว้ ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ นํ้ายาประสานท่อมีค่า VOCs เกิน 510 g/l ทำให้ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน

 

2 นํ้ายาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดใส (SCG Solvent Cement Standard) 

เป็นนํ้ายาประสานท่อชนิดธรรมดา ความหนืดตํ่า เนื้อใส ทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และสามารถปรับแต่งท่อก่อนการใช้งานได้ เหมาะกับการต่อท่อที่มีขนาดใหญ่ งานต่อท่อทั่วไปและงานที่ไม่เร่งใช้งานมาตรฐานคุณภาพได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.เลขที่ 1032-2534มีค่า VOCs หรือ สารระเหย 88.6 g/l และตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน** ซึ่งกำหนดไว้ ไม่ให้ผลิตภัณฑ์นํ้ายาประสานท่อมีค่า VOCs เกิน 510 g/l ทำให้ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน 

หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐาน** อ้างอิงจาก เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ ฉบับมกราคม 2553 หมวดที่ 6 เรื่องคุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร(Indoor Environmental Quality) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันอาคารเขียวไทย

สอบถามข้อมูลและราคา 081 780 6425

 

Visitors: 102,720